۱۲:۰۷ – ۸ مهر ۱۴۰۲

ببینید / فرانسه با بزرگترین تگرگ تاریخ این کشور با تابستان خداحافظی کردببینید / فرانسه با بزرگترین تگرگ تاریخ این کشور با تابستان خداحافظی کردمنبع