۱۷:۰۷ – ۱ مهر ۱۴۰۲

اگر مقاومت کردید آن وقت قله را فتح خواهید کرد