۰۷:۰۷ – ۵ مهر ۱۴۰۲

روایت محسن اثیمی خبرنگار تسنیم در ورزشگاه احمد بی علی از دیدار ایران و ولز