۰۶:۰۷ – ۴ مهر ۱۴۰۲

ماجرای قیمت نجومی خودروهای فرسوده چه بود؟