۰۶:۰۷ – ۴ مهر ۱۴۰۲

رازگشایی از حرف‌های جنجالی بن‌سلمان درباره ۲۰۳۰/ با این فرمول عربستان بهتر از اروپا می شود؟