۰۶:۰۷ – ۴ مهر ۱۴۰۲

ببینید | لحظه ویران کردن پل با انفجار کنترل شده