۰۶:۰۷ – ۴ مهر ۱۴۰۲

شلیک موشک توسط گروه‌های مقاومت در رزمایش الرکن الشدید۴