۰۸:۰۷ – ۵ مهر ۱۴۰۲

با هر کس که دچار فساد شد در هر جایگاهی برخورد کنید