۰۸:۰۷ – ۵ مهر ۱۴۰۲

ببینید | قدردانی احساسی یک سگ پس از نجاتش از رودخانه