۰۵:۰۷ – ۴ مهر ۱۴۰۲

آیتم ویژه معرفی آمریکا؛ مرگ و زندگی در «مادر همه بازی‌ها»