۰۰:۰۷ – ۱۲ مهر ۱۴۰۲

فیلم| قصۀ نیکا


قسمت سوم گزارش‌مستند «رمزِ چهارده‌صفریک» به قصۀ نیکا شاکرمی می‌پردازد.

این گزارش‌ها بر اساس کتاب «دروغ زن، زندگی، آزادی» تهیه شده است.
منبع