۰۷:۰۷ – ۵ مهر ۱۴۰۲

ببینید | فریادهای نیروهای امنیتی هتل بر سر مردم برای باز کردن راه رونالدو حین سوار شدن به آسانسور