۰۶:۰۷ – ۴ مهر ۱۴۰۲

پشت پرده شروع جنگ ایران و عراق در قسمت پنجم مستند «تارکد»