۰۵:۰۷ – ۴ مهر ۱۴۰۲

ببینید / برخورد یک هواپیمای اسپانیایی در حال پرواز با توفان و وحشت مسافران