۰۶:۰۷ – ۴ مهر ۱۴۰۲

ببینید | جشن پیروزی یک پیرزن اوکراینی بعد از آزادی مناطق اشغال شده