۰۸:۰۷ – ۵ مهر ۱۴۰۲

ببینید/ سلاجقه: هیات حاکمه افغانستان پذیرفت که اگر شرایط از لحاظ بارندگی مهیا شود، آب را رها کنند