۰۵:۰۷ – ۴ مهر ۱۴۰۲

تصاویر هوایی از خسارات سیل در استانبول