۰۶:۰۷ – ۴ مهر ۱۴۰۲

برگزاری مراسم تعزیه در خیابان هفده شهریور