۰۸:۰۷ – ۵ مهر ۱۴۰۲

روایتی از جنایات جنگی صدام علیه ایران در قسمت ششم مستند تارکد