۰۵:۰۷ – ۴ مهر ۱۴۰۲

(تصاویر) طوفان و سیل مرگبار در لیبی