۰۰:۰۷ – ۱۲ مهر ۱۴۰۲

فیلم کمتر دیده شده از حادثه ۱۱ سپتامبر