۱۸:۰۷ – ۱ مهر ۱۴۰۲

سوز و گداز | نوحه‌ای برای رحلت پیامبر (ص) در گوشه شوشتری


منطقه بوشهر نوحه‌های پر از سوز و گدازی دارد که یکی از آنها نوحه‌ای برای رحلت پیامبر(ص) است که در دستگاه همایون خوانده می‌شود.

        منبع