۱۷:۰۷ – ۱ مهر ۱۴۰۲

فیلم| قصۀ سارینا


قسمت دوم گزارش‌مستند «رمزِ چهارده‌صفریک» به قصۀ سارینا اسماعیل‌زاده می‌پردازد.

این گزارش‌ها بر اساس کتاب «دروغ زن، زندگی، آزادی» تهیه شده است.

منبع