۰۸:۰۷ – ۵ مهر ۱۴۰۲

روایتی از دو دهه اهدای زندگی به بیماران در بیمارستان مسیح دانشوری