۱۷:۰۹ – ۲۰ آذر ۱۴۰۲

ترجمه اخوان ثالث به " ثرد برادرهود " (واقعی است!)